Select Page

กิจกรรมภายใน

กิจกรรมภายใน

Pre Audit ISO 9001-2015

Pre Audit ISO 9001-2015
Pre Audit ISO 9001-2015
กิจกรรมภายใน

2-3 กพ.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารหล่อลื่นที่ใช้ในการปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานพลาสติก (Lubricants) พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) สารเติมแต่ง ชนิดป้องกันการเกิดหมอก (Antifogging agents) และสารเติมแต่งชนิดป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Antistatic agents)

2-3 กพ.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารหล่อลื่นที่ใช้ในการปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานพลาสติก (Lubricants) พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) สารเติมแต่ง ชนิดป้องกันการเกิดหมอก (Antifogging agents) และสารเติมแต่งชนิดป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Antistatic agents)
2-3 กพ.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารหล่อลื่นที่ใช้ในการปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานพลาสติก (Lubricants) พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) สารเติมแต่ง ชนิดป้องกันการเกิดหมอก (Antifogging agents) และสารเติมแต่งชนิดป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Antistatic agents)
2-3 กพ.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารหล่อลื่นที่ใช้ในการปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานพลาสติก (Lubricants) พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers) สารเติมแต่ง ชนิดป้องกันการเกิดหมอก (Antifogging agents) และสารเติมแต่งชนิดป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Antistatic agents)
กิจกรรมภายใน

3 มี.ค.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก

3 มี.ค.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
3 มี.ค.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
3 มี.ค.64 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมภายใน

ผศ.ดร.วิสัน ชารี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครและคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

ผศ.ดร.วิสัน ชารี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครและคณะ ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต