Select Page
พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพ

ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่  ซึ่งประเทศไทยติดอันดับปัญหาขยะในทะเลอยู่ในอันดับ 5 หรือ 6 ของโลก นั่นหมายถึงทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจแก้ไขและจัดการกับปัญหาเหล่านี้ การจะแก้ไขให้ได้ผลเร็วต้องทำให้ครบถ้วนในทุกๆ ด้านของการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลักการ 4R มาใช้

1. Reduce เป็น R ที่ดีที่สุดเพราะเป็นการลดการเกิด คือ ลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น เช่น พลาสติกซีลขวดน้ำ ฝาแก้ว หลอด เป็นต้น  

2. Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค้า เช่น แก้วพลาสติกหนา สามารถใช้ซ้ำได้ 

3. Recycle การหลอมกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำพลาสติกที่ชำรุดไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้ว ไปหลอมมาใช้ใหม่ ซึ่งต้องคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะเหล่านี้จึงจะเข้าสู่กระบวนการ Recycle ได้ต่อไป

4. Replace ส่วนที่ยังจำเป็นต้องใช้พลาสติก ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง ควรเปลี่ยนมาใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เช่น แก้ว กล่อง ถุงที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้พลาสติกทั่วไปใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาติยาวนานเป็นหลายร้อยปี ทว่า สำหรับ ‘พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’ นั้น มีกระบวนการย่อยสลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าหลายเท่า

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) คือพลาสติกยุคใหม่ที่มีวัตถุดิบในการผลิตพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นพืช (Biobased) โดยอาจจะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) หรือไม่ก็ได้

Biobased คือ พลาสติกที่มีส่วนผสมหลักในการผลิตคือพืช หรือก็คือเป็นพลาสติกที่ทำมาจากพืช เช่น อ้อยหรือข้าวโพด ที่เป็นวัตถุดิบทดแทน ซึ่งจะไม่เหมือนกับพลาสติกที่เราใช้กันในอดีตที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติก

Biodegradable  คือ ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี ซึ่งอาจจะเป็นจุลินทรีย์ แบคทีเรีย หรือทางชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็นตัวการหลักของการเปลี่ยนรูปแบบของวัสดุประเภทหนึ่งไปเป็นสารทางธรรมชาติ เช่น น้ำ หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ โดยการย่อยสลายทางชีวภาพนี้จะมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น สภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ, ความดัน)

ประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับรูปแบบการผลิตพลาสติก โดยพลาสติกชีวภาพมีประโยชน์หลัก ๆ เบื้องต้น 3 ข้อ ที่ควรทราบคือ

ถ้าหากเราเทียบปริมาณการใช้น้ำมันในการผลิตพลาสติกชีวภาพกับพลาสติกที่ได้จากการกลั่นน้ำมันนั้น จะพบว่าพลาสติกชีวภาพลดการใช้น้ำมันในการผลิตลงได้อย่างมหาศาล ทำให้บริษัทผู้ผลิตพลาสติกมีศักยภาพที่จะเป็น Carbon neutrality ได้ (องค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่มีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์)

ในการเพิ่มคุณสมบัติจาก พลาสติกธรรมดา ให้เป็น พลาสติกชีวภาพ เป็นการเพิ่มคุณสมบัติที่น่าสนใจให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนช่วยในการรักษ์โลกแต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้งานพลาสติกต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจวัตรประจำวัน เพราะพลาสติกประเภทนี้สามารถนำมารีไซเคิล (recycle) ได้ นับว่าเป็นการเพิ่มจุดขายทางการตลาดที่น่าสนใจ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ด้วยการใช้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างอ้อยหรือข้าวโพด ที่ต้องมีการเพาะปลูกอยู่เป็นประจำทุกปีให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้มีช่องทางหารายได้เพิ่มอีกด้วย

ทฤษฏีสีแสง (Light Color)

ทฤษฏีสีแสง (Light Color)

ทฤษฏีสีแสง แม่สีบวก (Additive color) หรือแม่สีวิทยาศาสตร์มี 3 สี คือ

  1. สีแดง (Red)
  2. สีเขียว (Green)
  3. สีน้ำเงิน (Blue)
ทฤษฏีสีแสง
  • แสงสีแดง (Red) ผสมแสงสีเขียว (Green) จะได้สีเหลือง (Yellow)
  • แสงสีเขียว (Green) ผสมแสงสีน้ำเงิน (Blue) จะได้สีน้ำเงินแกมเขียว (Cyan)
  • แสงสีแดง (Red) ผสมแสงสีน้ำเงิน (Blue) จะได้สีแดงแกมม่วง (Magenta)
  • เมื่อนำแสงหรือแม่สีทั้งสามสีมาผสมกันเข้าจะได้แสงสีขาว

การวัดสี (Color Measuring)

อุปกรณ์วัดสีที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ Spectrophotometer อุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้แสงจากแหล่งประดิษฐ์ (illuminant) คือแสงที่แต่งค่าความเข้มแสง (intensity) หรืออุณหภูมิของสี (Color temperature) แล้ว ตัวอย่างของแหล่งแสงประดิษฐ์ได้แก่ D65 – แสงเที่ยงวัน (non daylight) CWF-แสงขาวเย็นจากหลอดฟลูออเรสเซ้น (cooled white fluorescent) อุปกรณ์วัดสีในห้องตลาดมีหลายรุ่นและหลายยี่ห้อ โดยระบบที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือระบบ L* a b ซึ่งเป็นระบบการบรรยายสีแบบ 3 มิติ โดยที่

แกน L* บ่งบอกถึงความสว่าง (lightness) มีค่าตั้งแต่ 0-100 โดย 0 คือ สีดำ และ 100 คือ สีขาว

แกน a* บรรยายแกนสี จากสีเขียว –a* จนถึงสีแดง +a*

แกน b* บรรยายแกนสี จากน้ำเงิน –b* จนถึงสีเหลือง +b*

ในส่วนของค่าความแตกต่างของสีนั้นทาง CIE ได้กำหนดสัญลักษณ์ ∆E โดยมีสมการดังต่อไปนี้

โดยที่ หมายเลข 1 คือสีทดสอบที่1 หมายเลข 2 คือสีทดสอบที่ 2

ยกตัวอย่างเช่น สีทดสอบที่ 1 อ่านค่าจาก Colorimeter ได้ L*=50 a=50 b=50

สีทดสอบที่ 2 อ่านค่าจาก Colorimeter ได้ L*=52 a=51 b=52

เมื่อนำเข้าสมการจะได้

จะได้ = 3 เป็นต้น

7 ประเภทขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้

7 ประเภทขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้

โพลีเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต (Polyethylene Terephthalate : PETE)

PETE or PET
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polar Fleece) แผ่นเทอร์โมฟอร์ม สายรัด ขวดน้ำอัดลม กระเป๋าหิ้ว เฟอร์นิเจอร์ พรม แผ่นผนังและภาชนะใหม่ (เป็นครั้งคราว)

คุณสมบัติ : พลาสติกโพลีเมอร์ใส เนื้อเหนียว มีความทนทานต่อแรงกระแทก และมีคุณสมบัติในการป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซได้ดี

ประโยชน์ : นำมาใช้ในการผลิตขวดเครื่องดื่มที่ไม่ได้บรรจุแอลกอฮอล์ เช่น ขวดน้ำดื่มและขวดน้ำมันพืช

สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High-density Polyethylene : HDPE)

HDPE or PE-HD
ขวด ถุงขายของชำ เหยือกนม ถังรีไซเคิล ท่อเกษตร ถ้วย ฐานป้ายรถ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และไม้พลาสติก

คุณสมบัติ : พลาสติกชนิดนี้มีความหนาแน่นสูง ทำให้แข็งแรง แต่โปร่งแสงน้อยกว่าโพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ ทนกรดและด่าง ทั้งยังป้องกันการแพร่ผ่านของความชื้นได้ดี 

ประโยชน์ : นำมาใช้ในการผลิตขวดนม ขวดเครื่องสำอาง ถุงพลาสติก ถังขยะ ถังบรรจุสารเคมี เช่น ถังน้ำมันรถ

สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 2

โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride : PVC)

PVC or V
ท่อโปรไฟล์ หน้าต่าง ผนังรั้ว พื้น ม่านอาบน้ำ เก้าอี้สนามหญ้า ขวดที่ไม่ใช่อาหาร และของเล่นเด็ก

คุณสมบัติ : เป็นพลาสติกใสที่มีความแข็งแรงมาก ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอสมควร แต่ป้องกันไขมันได้ดี

ประโยชน์ : นำมาใช้ในการผลิตท่อน้ำประปา หนังเทียม ฉนวนหุ้มสายไฟ ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์การแพทย์

สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 3

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low-density Polyethylene : LDPE)

LDPE or PE-LD
ถุงพลาสติก แหวนหกเหลี่ยม ภาชนะต่างๆ ขวดจ่ายล้าง ขวด ท่อ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการขึ้นรูปต่างๆ

คุณสมบัติ : เป็นพลาสติกโปร่งแสง ที่มีปริมาตรสูง แต่ความหนาแน่นต่ำ

ประโยชน์ : นำไปใช้ในการผลิตถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง แผ่นฟิล์ม ถุงใส่ของ และสายหุ้มทองแดง

สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 4

โพลีโพรพีลีน (Polypropylene : PP)

Polypropylene : PP
ชิ้นส่วนรถยนต์ เส้นใยอุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุอาหาร และจานชาม

คุณสมบัติ : เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาที่สุด แต่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก และความร้อนสูง

ประโยชน์ : นำไปใช้ในการผลิตฉนวนไฟฟ้า บานพับ ฝาขวด ภาชนะบรรจุอาหาร ถุงร้อน และหลอดดูด

สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 5

โพลีสไตรีน (Polystyrene : PS)

Polystyrene : PS
อุปกรณ์เสริมสำหรับโต๊ะทำงาน ถาดโรงอาหาร เครื่องใช้พลาสติก ฝาถ้วยกาแฟ ของเล่นตลับ เคสวิดีโอ ภาชนะแบบฝาพับถั่วลิสง บรรจุภัณฑ์ แผ่นฉนวน และผลิตภัณฑ์โพลีสไตรีนที่ขยายตัวอื่น ๆ (เช่นสไตรีนโฟม)

คุณสมบัติ : เป็นพลาสติกที่มีความโปร่งใส เปราะบาง แต่ทนต่อกรดและด่าง ผลิตเป็นรูปต่าง ๆ ได้ง่าย ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอสมควร

ประโยชน์ : นำมาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาชนะ เช่น ถ้วย จาน และกล่องโฟม

สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 6

พลาสติกอื่น ๆ เช่นอะคริลิกไนลอนโพลีคาร์บอเนตและกรดโพลิแลกติก (พลาสติกชีวภาพหรือที่เรียกว่า PLA) และพลาสติกหลายชั้นผสมกัน

OTHER or O
ขวด งานไม้พลาสติก เลนส์ ไฟหน้า และแผ่นป้องกันความปลอดภัย / แว่นตา

คุณสมบัติ : พลาสติกชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก เช่น โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate : PC) เป็นพลาสติกโปร่งใส มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน กรด และแรงกระแทกได้ดี

ประโยชน์ : นำมาใช้ในการผลิตปากกา ขวดนมเด็ก หมวกนิรภัย ไฟจราจร ป้ายโฆษณา

สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 7

เม็ดสีพลาสติก คืออะไร

เม็ดสีพลาสติก คืออะไร

เม็ดสีพลาสติก CLEANING COMPOUND

คลีนนิ่ง คอมปาวด์ เป็นเม็ดสีที่ช่วยล้างเครื่องจักรสำเร็จรูปในโรงงาน และเป็นเม็ดสีที่ค่อนข้างสะดวกกับการใช้งานต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดียิ่งขึ้น

เม็ดสีพลาสติก COMPOUND BASE PE ,HDPE ,PP

เม็ดสีพลาสติกคอมปาวด์ เป็นเม็ดใช้ในการย้อมสีพลาสติกต่างๆ ค่อนข้างให้ความละเอียดของสีได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะกับงานขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด

เม็ดสีพลาสติก FILLER COMPOUND

ฟิลเลอร์ คอมปาวด์ Filter Compound เป็นประเภทสารเติมแต่ง ที่มีคุณภาพสูง มีการกระจายตัวที่ดีเยี่ยม และช่วยลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานพลาสติกต่างๆ เหมาะกับงานฉีดพลาสติก ผลิตฟิล์มพลาสติก และเป่าถุงพลาสติก เป็นต้น

MASTERBATCH

มาสเตอร์แบทช์ Masterbatch คือ เม็ดสีแม่สีหลัก ที่มีความเข้มข้นสูง คุณภาพสมบัติ คล้ายคลึง ฟิลเลอร์ คอมปาวด์ ใช้กับงานฉีดพลาสติก และงาน EXTRUSION ได้อย่างยอดเยี่ยม ในท้องตลาดมีหลากหลายสีให้เลือกใช้ด้วยกัน เป็นที่นิยมสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก

ADDITIVE IN PLASTIC

เป็นสารเติมแต่งช่วยปรับปรุงคุณภาพ ส่วนผสมที่ช่วยป้องกันแสงแดดจากดวงอาทิตย์ UV (Ultraviolet) ต่างๆ มีความโดดเด่นช่วยให้พลาสติกที่เป็นชิ้นงาน มีความนวลสว่างมากขึ้น

DRY BLEND PIGMENT

สีผงพลาสติก ในรูปแบบ DRY BLEND PIGMENT (OPTICAL BRIGHTENER) ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับงานพลาสติกต่างๆ เพิ่มความสว่างและคุณภาพของเนื้อพลาสติก